Για την PROJECT SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

Η Project Solutions A.E δραστηριοποιείται με γνώμονα τους κανόνες επαγγελματικής δεοντολογίας, ακεραιότητας, διαφάνειας και ηθικής. Παράλληλα, δημιουργεί και υλοποιεί πολιτικές προκειμένου να συμμορφώνεται με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Η εταιρεία ενθαρρύνει εργαζομένους και συνεργάτες για την άμεση αναφορά οποιασδήποτε ενέργειας έχει υποπέσει στην αντίληψή σας, η οποία μπορεί να διαταράξει το υγιές εργασιακό της περιβάλλον, να τη βλάψει και να εκθέσει σε κίνδυνο τη φήμη και την αξιοπιστία της.

Για τον σκοπό αυτό δημιούργησε:

  1. Ηλεκτρονική πλατφόρμα εσωτερικής αναφοράς παραβιάσεων των κανόνων δικαίου της Ε.Ε.
  2. Πολιτική Αναφορών και διαδικασία υποβολής, παραλαβής και παρακολούθησης των αναφορών.

Η εταιρεία συμμορφώνεται πλήρως με την Οδηγία (ΕΕ) 2019/1937, σχετικά με την προστασία των προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του δικαίου της Ε.Ε. και τον Ν.4990/2022.

Όλες οι αναφορές θα λαμβάνονται σοβαρά υπόψη και θα διερευνώνται με πλήρη αντικειμενικότητα και ανεξαρτησία.

Η Εταιρεία βεβαιώνει ότι όσοι προβαίνουν σε αναφορές θα προστατεύονται από τυχόν αντίποινα και ότι τα προσωπικά δεδομένα όλων των εμπλεκόμενων μερών προστατεύονται εφαρμόζοντας τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας.

Υποβολή της σχετικής Αναφοράς μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας μπορείτε να πραγματοποιήσετε εδώ.

Πολιτική Αναφορών 

 

Για τη ManpowerGroup Ελλάδας

Αν είστε εργαζόμενος της ManpowerGroup Ελλάδας, μπορείτε να υποβάλετε τη σχετική Αναφορά εδώ, σύμφωνα με όσα αναγράφονται παραπάνω.

Πολιτική Αναφορών