Η ManpowerGroup, με την εκτεταμένη και τη συνεχή εμπειρία, είναι σε θέση να παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες μισθοδοσίας, λαμβάνοντας υπόψη τις μοναδικές ανάγκες και το προφίλ κάθε επιχείρησης, ενισχύοντας έτσι την αποτελεσματικότητα και την ανταγωνιστικότητά της στον κόσμο της απασχόλησης.

Δείτε αναλυτικά τις υπηρεσίες που προσφέρουμε

 • Έκδοση και διαχείριση μισθοδοσίας
 • Παραγωγή λογιστικού άρθρου μισθοδοσίας
 • Δυνατότητα αποστολής ατομικής απόδειξης μισθοδοσίας σε ηλεκτρονική μορφή στο προσωπικό email του εργαζομένου
 • Προετοιμασία καταστάσεων υπολογισμού προβλέψεων για Δώρο Χριστουγέννων, Δώρο Πάσχα και Επίδομα αδείας και οποιασδήποτε άλλης παροχής δίνεται στους εργαζόμενους
 • Ηλεκτρονική υποβολή των εντύπων πρόσληψης, καταγγελίας σύμβασης, καταστάσεων προσωπικού κ.τ.λ., στο πληροφοριακό σύστημα "ΕΡΓΑΝΗ"
 • Διευρυμένη δυνατότητα παραγωγής αναφορών σε μορφή excel. Οι αναφορές αυτές συνήθως περιέχουν στατιστικά στοιχεία για προσωπικά ή μισθολογικά στοιχεία
 • Αναλυτική κοστολόγηση με αναφορές που μπορούν να ταξινομηθούν ανά εργαζόμενο, ειδικότητα, τμήμα εργασίας, κ.τ.λ.
 • Προετοιμασία και ηλεκτρονική υποβολή αρχείων σε ασφαλιστικά Ταμεία
 • Υπολογισμός εκκαθάρισης μισθοδοσίας των εργαζομένων που παραιτούνται ή απολύονται
 • Εκπόνηση προϋπολογισμού για την επόμενη χρήση σύμφωνα με τις παραμέτρους, υποθέσεις και τα ειδικά σενάρια που θα μας δοθούν
 • Ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με τους συμβούλους μας για υποστήριξη σε εργατικά και ασφαλιστικά θέματα
 • Άμεση ενημέρωση των αλλαγών σε θέματα ασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας
 • Προετοιμασία και υποβολή της ετήσιας οριστικής δήλωσης φόρου μισθωτών υπηρεσιών
 • Προετοιμασία και υποβολή των ετήσιων βεβαιώσεων αποδοχών για κάθε εργαζόμενο για προσωπική χρήση κατά την υποβολή των φορολογικών τους δηλώσεων
 • Απογραφή εργοδότη σε ασφαλιστικά Ταμεία
 • Υποστήριξη σε έλεγχο ασφαλιστικών Ταμείων
 • Διορθώσεις ΑΠΔ
 • Υποστήριξη σε θέματα αρχειοθέτησης ή άλλων εσωτερικών διαδικασιών που αφορούν θέματα της μισθοδοσίας

Επικοινωνήστε μαζί μας